Haring Wati

avatar

Haring Wati (King Earthworm) is the idiosyncratic and eccentric king of Saksaksinagol.com, but before anything else, he is many things rolled into one. He writes for pleasure and incidentally makes a living out of it. He is die-hard Cebuano. He is also known as Elmer Montejo.

Apr 102014
 

With the Holy Week just around the bend, we find it opportune to offer incense starter kits for those who burn incense for prayer, particularly those who are just starting the practice.  These are sold in sets.  Items are not sold individually.  These items are hard to find — if ever — here in Cebu or in the Philippines.  Stocks for these are limited.

Incense Starter Set A

incense-starter-set-a-0203

This set includes the following:

 • Basic Incense Burner Cup
  • made of brass
  • includes brass screen
  • 2.5 in. diameter, 2.5 in. height
  • decorative etching
  • free trivet
 • Pontifical Incense Blend (1/2 oz) — Pontifical Incense Blend brings together frankincense, myrrh, aromatic herbs and spices, and essential oils  to create the traditional incense scent common in many of Vatican City’s churches, cathedrals, shrines, and basilicas.  It exudes a bright and sweet aroma, with hints of spice and mild florals.  This mix of loose grains is of top-notch quality, perfect for use at High Mass or private prayer.
 • Petrus Incense Blend (1/2 oz)If the mix of pure frankincense and pure myrrh is the base of all blends — the fundamental, classic blend — then Petrus takes the fundamental blend a few notches higher.  This ancient recipe brings together frankincense, myrrh, and benzoin granules (in black, red, and natural colors) to create a clean, crisp, and strong scent suffused with floral notes.  It is perfect for silent meditation, daily Mass, or private prayer.
 • Sweet East African Frankincense (1/2 oz) — This comes as small-size grains or tears imported from Eastern Africa.  Being of natural origin, it burns very cleanly and does not leave any molten residue or charred leftovers long after it has released its lingering, vivid, and fluid lemony aroma with hints of evergreen.  Pure frankincense resin was treasured especially by Coptic Christians in East Africa, by the Byzantine Empire, and nearly all of Christendom.  This can be burned alone, with myrrh, or in a blend/mix and is perfect for prayers at any time of the day or night.
 • Pure Somali Myrrh (1/2 oz) — This type of myrrh produces a clear, subdued, earthy-watery scent with faint notes of dried leaves crushed after being soaked in the rain.  The very clear, fluid, and smooth aroma sometines transitions into a soft bitter, woody scent before ending in the plain scent of slow-burning wood.  It does not irritate the eyes or nose.  Like pure frankincense, Pure Somali Myrrh can be burned alone, although the practice is not very common.  It is best burned with frankincense or in a blend/mix.  The relaxing scent of myrrh when burned alone makes it perfect for meditation, quiet reflection, and private prayer.
 • FREE Self-lighting Basilica-grade Charcoal (4 tablets)
 • FREE shipping within Cebu Province

Price: PHP 1,815.00
Shipping add-on (outside Cebu Province): PHP 60.00
Availability: In Stock

Incense Starter Set B

incense-starter-set-b-0200

This set includes the following:

 • Small Incense Burner Bowl (Honey Gold Finish)
  • made of brass
  • includes brass screen
  • 3.0 in. diameter, 1.75 in. height
  • gold or silver/chrome finish
  • free trivet
 • Pontifical Incense Blend (1/2 oz) (see description in Incense Starter Set A)
 • Petrus Incense Blend (1/2 oz) (see description in Incense Starter Set A)
 • Sweet East African Frankincense (1/2 oz) (see description in Incense Starter Set A)
 • Pure Somali Myrrh (1/2 oz) (see description in Incense Starter Set A)
 • FREE Self-lighting Basilica-grade Charcoal (4 tablets)
 • FREE shipping within Cebu Province

Price: PHP 1,405.00
Shipping add-on (outside Cebu Province): PHP 60.00
Availability: In Stock

Incense Starter Set C

incense-starter-set-c-0205

This set includes the following:

 • Deep Incense Burner Urn
  • made of brass
  • includes brass  screen
  • 3.5 in. diameter, 4.0 in. height
  • decorative etching
  • free trivet
 • Pontifical Incense Blend (1/2 oz) (see description in Incense Starter Set A)
 • Petrus Incense Blend (1/2 oz) (see description in Incense Starter Set A)
 • Sweet East African Frankincense (1/2 oz) (see description in Incense Starter Set A)
 • Pure Somali Myrrh (1/2 oz) (see description in Incense Starter Set A)
 • FREE Self-lighting Basilica-grade Charcoal (4 tablets)
 • FREE shipping within Cebu Province

Price: PHP 2,270.00
Shipping add-on (outside Cebu Province): PHP 60.00
Availability: In Stock

Shipping and Delivery

Orders are shipped right away after payment is received and cleared.  Only next-day, door-to-door delivery is available.  Shipping/delivery is free within Cebu Province.

Payment Method

The following payment methods are accepted (in order of preference):

 • PayPal (accepts major credit cards)
 • direct bank deposit
 • intrabank fund transfer

Contact Information

For orders, inquiries, comments, suggestions, etc., please email inscents.ph@gmail.com or send SMS to 0943-515-3835.  No calls, please.

Apr 172011
 

Blood_on_Cloak_by_mohzart-resized

(Pinasubay sa saysay ni Mateo, ulohan 26 tudling 14-75 hangtud sa ulohan 27 tudling 1-66.)

Ang usa sa Napulo’g Duha nga ginganla’g Judas, ang Iskariote, miduol sa mga pangulong pari ug miingon, “Akong ibaligya ninyo ang akong higala. Pila’y inyong palit?” Gibayran nila si Judas og katloan ka salaping pilak. Sukad kaniadto, wala na mahimutang si Judas. Nagpunay na siya’g pangita og paagi nga matugyan si Jesus ngadto kanila.

Sa unang adlaw sa Pangilin sa Tinapay nga Wala’y Patubo, giduol si Jesus sa iyang mga ka-berks nga nagaingon, “Maghikay na mi alang sa Pasko. Asa imong gusto nga venue?”

Ug mitubag Siya, “Adto mo’s dakbayan ug pangitaa kadtong usa ka tawo. Ingna siya nga miingon Ko, ‘Hapit na akong schedule. Dinha ko sa imong balay mokaon og Pasko kuyog sa akong barkada.”

Gituman sa Iyang barkada ang Iyang gisugo, ug nangandam sila sa Pasko.

Pag-abot sa kilumkilum, mitambong Siya sa kan-anan diin nagsugod na og pangaon ang Iyang barkada. Ug samtang na-busy sila’g hungit, mikalit og sulti si Jesus, “Wa’y binuang, mga brod, naa’y usa ninyo nga magluib Nako.”

Naguol ang mga tinun-an. Nagtagsa-tagsa sila’g ingon, “Sure ka nga dili ako, Lord?”

Ug mitubag Siya, “Ang nakigsawo og kaon Nako niining akong panaksan mao ang magbudhi Kanako. Nahisulat nga ang Anak sa Tawo mopahawa gayud. Apan ambot na lang gyud sa magtraydor sa Anak sa Tawo. Alaut kaayo ang magbudhi. Maayo pa’g gipa-abort na lang siya sa iyang inahan.”

Unya si Judas, ang traydor, mitubag, “Sure ka nga dili ako, Magtutudlo?” Gitubag siya ni Jesus, “Ika’y nag-ingon niana.”

Samtang nangaon sila, mikuha si Jesus og tinapay, nanalangin, mipikas sa tinapay, ug giapud-apud ang mga tipik ngadto sa Iyang barkada. Ug miingon Siya, “Dawata ni ug kan-a. Kini ang Akong lawas.”

Unya mikuha Siya sa baso, nagpasalamat, mitunol niini ngadto sa Iyang barkada, ug miingon, “Panginom kamong tanan, kay kini ang Akong dugo sa Kasabutan, ang dugo nga i-ula aron mapasaylo ang sala sa kadaghanan. Sultihan ko kamo nga gikan karong taknaa, dili ko moinom niining alaka hangtud moabot ang adlaw nga magtagay ta pag-usab didto sa gingharian sa Akong Tatay.”

Human sila miawit og usa ka awit, milakaw sila paingon sa Bungtod sa mga Oliba.

Dayon miingon si Jesus kanila, “Ang inyong pagtoo Kanako tay-ugon karong gabhiona, kay nahisulat: ‘Akong patyon ang Magbalantay sa karnero, ug magkatibulaag ang mga karnero'; apan inigkabanhaw Nako, mag-una ko ninyo didto sa Galilee.”

Misabat dayon si Pedro, “Ay’g atik-atik dinha, parts! Ilaha ra’ng pagtoo ang matay-og oy! Ang akong pagtoo? Dili!”

Ug gitubag siya ni Jesus, “Bantay bitaw! Karong gabii, sa dili pa motuktugaok ang sunoy, imo na Ko’ng ilimod makatolo.”

Sagbat pud pag-usab si Pedro, “Bisan pa’g patyon ko uban Nimo, di lagi tika ilimod!”

Ug ang ubang mga tinun-an namulong sab og susamang pulong.

Ug nangadto silang tanan sa dapit nga gitawag og Gethsemane. Miingon si Jesus, “Panglingkod sa mo dinhi. Moadto ko didto sa unahan aron mag-ampo.”

Iyang gipakuyog si Pedro ug ang duha ka mga anak ni Zebedee. Nagsugod na Siya pagbati og kaguol ug kasakit. Ug giingnan niya ang tolo, “Sakit kaayo! Mora Ko’g mamatay! Ubani Ko ninyo dinhi. Magbantay ta.”

Milakaw Siya og dyutay sa unahan, ug mihapa ug nag-ampo, “Tay, mora man ta’g nagtagay ani. Pwede mo-pass lang Ko? Apan, kung mao’y Imong pagbuot, aw, Ikaw gud! Okay ra ko ana, Tay.”

Pagbalik Niya sa nahimutangan sa tolo, nasakpan Niya sila nga nangatulog. Iyang giingnan si Pedro, “Naunsa man mo oy! Bisan usa ka takna di mo makabantay uban Nako? Pagbantay lagi ug pag-ampo mo aron dili mo madakin-as ngadto sa pagsulay. Willing ang inyong kalag, apan luya ang inyong lawas.”

Gibiyaan Niya sila pag-usab ug mibalik Siya didto sa unahan aron mag-ampo sa ikatolong higayon. Mao ra gihapon ang Iyang gi-ampo.

Gibalik Niya ang Iyang mga kauban. Nangatulog gihapon sila. Miingon Siya, “Nangatulog pa gihapon mo ug namahulay? Tan-awa, miabot na ang panahon nga ang Anak sa Tawo itugyan na ngadto sa mga masalaypon. Pamangon na mo. Adto na ta. Tan-awa, miabot na ang traydor.”

Samtang namulong si Jesus niini, miabot si Judas, ang usa sa Napulo’g Duha. Uban kaniya ang daghang mga tawo nga nagdala og mga pinuti ug puspus. Gisugo sila sa mga pangulong pari ug mga kadagkoan. Nakigsabot daan si Judas kanila, “Bantayi ninyo ang akong kiss. Ang tawo nga akong hagkan, kana mao’y dakpa.”

Midali pagduol si Judas ngadto kang Jesus ug mitimbaya, “Uy, Magtutudlo!” ug dayon gihagkan niya si Jesus.

Mitubag si Jesus, “Bay, buhata na ang imong tuyo sa pag-anhi dinhi.” Gidakop nila si Jesus.

Mihulbot sa iyang pinuti ang usa sa mga kuyog ni Jesus. Gitigbas niya ang dalunggan sa katabang sa labaw’ng pari. Gibadlong siya ni Jesus, “I-uli na imong pinuti sulod sa sakuban! Ang mopatay pinaagi sa pinuti, sa pinuti ra sab patyon. Kay ngano, sa inyong tan-aw, dili ko makapangayo og back-up gikan ni Tatay? Ha! Kung mangayo ko niya’g napulo’g duha ka panon sa mga anghel, sa inyong tan-aw, di kaha ko Niya padalhan? Apan, kung Ako kanang buhaton, unsaon na lang pagkatuman sa nahisulat sa Kasulatan?”

Giingnan ni Jesus ang mga tawo, “Kamo ha, inyo Ko’ng gipakasama og kawatan. Nagdala pa gyud mo’g mga pinuti ug puspus aron dakpon ko? Kada adlaw naglingkod ko ug nagtudlo sa simbahan, apan wa gyud Ko ninyo dakpa. Apan, kining tanan nahitabo aron matuman ang gitagna sa mga propeta.” Human niana, nangikyas ang Iyang barkada ug gibiyaan nila Siya.

Gidala si Jesus sa mga nagdakop Kaniya ngadto kang Caiaphas, ang labaw’ng pari. Didto sab ang mga magtutudlo sa Kasugoan ug ang mga pangulo sa mga Judeo. Gisundan diay ni Pedro si Jesus, apan from a distance lang. Misulod siya’g apil sa tugkaran sa labaw’ng pari ug milingkod uban sa mga alalay sa labaw’ng pari aron maniid sa mga panghitabo.

Ang mga pangulong pari ug ang tibuok Sanhedrin (ang labaw’ng Hukmanan sa mga Judeo) nangita’g mga bakak nga mahimo nilang ikapasangil kang Jesus aron silotan Siya og kamatayon. Aduna’y pipila ka mga bakakon nga mipasupot og mga pasangil. Apan wala man gyud sila’y napuga. Hangtud nga may duha nga miduol ug miingon, “Kining Tawhana nangangkon, ‘Mahimo Nako’ng tumpagon ang simbahan, ug sulod sa tolo ka adlaw, patindugon Nako og balik.”

Mibarog ang labaw’ng pari ug gipangutana si Jesus, “Unsa’y Imong tubag? Wa Ka’y ikatubag? Unsa man ning ilang gisumbong batok Kanimo, ha?”

Apan hilom lang si Jesus.

Miingon ang labaw’ng pari, “Hoy, sulti’s tinuod! Ayaw’g pamakak! Sultihi kami—ug kilatan ka pa unta sa buhi nga Diyos kung mamakak Ka—nga Ikaw ang Pinili, ang Mesiyas, ang Anak sa Diyos.”

Gibu-ak ni Jesus ang iyang kahilum ug mitubag, “Ika’y nag-ingon ana, ha! Apan sultihan tika, sukad karon makita ninyo ‘ang Anak sa Tawo nga naglingkod sa tuohan sa Makagagahum’ ug ‘nagsakay sa mga panganud sa langit’.”

Pagkadungog sa labaw’ng pari sa gisulti ni Jesus, gigisi niya ang iyang kaugalingong sinina tungod sa dakong kalagot ug misiyagit, “Nagpasipala Siya sa Diyos! Nya, mangita pa ta’g mga saksi? Nakadungog ta sa iyang pasipala batok sa Diyos! Unsa’y inyong hukom?”

Ug mitubag sila, “Patya na’ng tawhana na!” Giluwaan nila Siya sa nawong ug gikulata nila Siya. Ang uban mitamparos Kaniya ug nagbiay-biay, “Ikaw man kaha ang Pinili, tag-ana kuno kinsa’y nagsagpa nimo bi?”

Didto sa gawas, sa tugkaran, naglingkod si Pedro ug nag-atang. Giduol siya sa usa sa mga muchacha sa labaw’ng pari ug gisultihan, “Hala! Kauban man mo ni Jesus, kadtong taga-Galilee!” Milimod si Pedro atubangan sa mga nakadungog sa gisulti sa babaye, “Ambot nimo, Day! Wa ko kahibaw unsa nang imong mga gipanulti oy!”

Ug midalidali si Pedro pagsibat. Pagawas na unta siya sa ganghaan, giduol na pud siya og laing babaye nga nagkanayon, “Kining lalakiha, kauban kini ni Jesus nga taga-Nazareth!” Milimod na sab si Pedro, “Pramis, wa ko kaila anang tawhana!”

Pagkataudtaud, giduol na sab si Pedro og mga istambay. Miingon sila, “Sure gyud mi, kauban ka nila. Sa imong sinultihan pa lang daan, mailhan gyud nga sama ka Niya.” Dinhing tungora, namalikas si Pedro, “Mga pisti ug mga inatay! Di lagi mi friends anang tawhana!”

Ug mituktugaok ang sunoy.

Dayon nakahinumdum si Pedro sa giingon ni Jesus, “Bantay bitaw! Karong gabii, sa dili pa motuktugaok ang sunoy, imo na Ko’ng ilimod makatolo.” Migawas siya. Nagminatay siya og hilak.

Sayo sa buntag, nagsabot ang tanang pangulong pari ug ang mga kadagkoan sa mga Judeo unsaon nila pagpatay si Jesus. Gigapos nila Siya ug gidala ngadto kang Pilato, ang gobernador.

Pagkahibalo ni Judas nga patyon si Jesus, nagbasul siya. Giuli niya ngadto sa mga pangulong pari ug magtutudlo sa Balaod ang katloan ka pilak nga iyang nadawat. Giingnan niya sila, “Nasayop ko! Nakasala ko! Akong gitugyan kaninyo ang usa ka tawong wala’y sala!” Mitubag sila, “Unsa’y labot namo? Imoha na na’ng problema oy!” Gilabay ni Judas ang salapi didto sa simbahan. Mipahawa siya, mipalayo, ug naghikog pinaagi sa pagbitay sa iyang kaugalingon.

Gitapok sa mga labaw’ng pari ang mga salaping pilak. Nagkasinabot sila, “Ilegal man ni nga i-deposit sa bangko sa simbahan kay bayad man ni sa kinabuhi.” Human sa ilang panagsabot, nakahukom sila nga gamiton ang salapi pagpalit og yuta nga mahimong kalubngan sa mga langyaw. Gipalit nila ang yuta sa usa ka tighimo og mga kulun ug lung-aganan. Hangtud karon, ang maong sam-ang o menteryo gitawag gihapon og “Yuta sa Dugo.” Natuman gayud ang gitagna sa propeta nga si Jeremias, “Ug gikuha nila ang katloan ka salaping pilak, ang nahut nga gisabutan sa pipila ka mga Israelita nga ipalit kaniya, ug ang salapi gipalit nila sa yuta niadtong tiggama og kulun sumala gyud sa gisugo kanako sa Ginoo.”

Nagbarug si Jesus atubangan ni Pilato, kinsa misukit-sukit Kaniya, “Ikaw ba ang Hari sa mga Judeo?” Mitubag sa Jesus, “Ika’y nag-ingon.” Milabay na sab ang mga pangulong pari ug mga magtutudlo sa Balaod sa ilang mga pasangil batok ni Jesus. Nagpabiling hilum si Jesus.

Miingon si Pilato Kaniya, “Nakadungog ka sa mga pasangil nila batok Kanimo? Tingog oy!” Apan wala motingog si Jesus. Nangangha pag-ayo si Pilato.

Sumala sa nabatasan, matag Pasko, ang gobernador mahimong mobuhi og bisan kinsang binilanggo nga pangayoon sa mga tawo. Niadtong panahona, aduna’y usa ka mangtas nga binilanggo nga ginganla’g Barabbas. Nangutana si Pilato sa mga nagpundok nga mga tawo, “Kinsa’y gusto ninyong akong buhi-an? Si Barabbas? O si Jesus nga gitawag og Mesiyas?” Naa na’s pahak ni Pilato nga nasina lamang ang mga kadagkoan, mao’y hinungdan nga ilang gitugyan si Jesus kaniya.

Samtang naglingkod si Pilato sa iyang lingkuranan, giduol siya sa sulugoon sa iyang misis. Naghatud ang sulugoon og mensahe gikan sa iyang asawa: “Love, ayaw’g hilabti kanang tawhana. Tarong kana nga tawo. Gidaman ko gabii tungod Niya, Love.”

Gihulhugan sa mga pangulong pari ug mga kadagkoan ang mga tawo nga si Barabbas ang palingkawason ni Pilato ug nga ipapatay si Jesus.

Nangutana pag-usab si Pilato, “Kinsa lagi akong buhi-an? Si Barabbas o si Jesus?”

Misiyagit sila, “Si Barabbas!”

Nangutana si Pilato kanila, “Unya, unsaon man ni nako si Jesus nga gitawag og Mesiyas?”

Mitubag sila, “Ilansang sa krus!”

Nangutana si Pilato, “Ngano diay? Unsa’y sayop ang Iyang nabuhat?”

Misiyagit lamang sila og kusog, “Ilansang Siya sa krus!”

Nakita ni Pilato nga wa’y paingnan ang iyang pagpangutana, ug nahadlok sab siya nga magkagubot ang mga tawo. Mikuha siya og tubig, nanghugas sa iyang mga kamot atubangan sa mga tawo, ug miingon, “Wa ko’y labot sa kamatayon niining tawhana. Inyoha na’ng problema ha?”

Ug mitubag ang mga tawo, “Wa’y kaso! Kami ug ang among mga anak ang manubag sa Iyang kamatayon.”

Gipabuhi-an ni Pilato si Barabbas. Gipalatus niya si Jesus. Pagkahuman, gitugyan niya si Jesus ngadto kanila aron ipalansang.

Gikuha sa mga kawal si Jesus ug gisulod sa praetorium. Nag-alirong ang mga kawal Kaniya. Gihuboan nila Siya sa Iyang mga sapot ug gisul-oban Siya og kupo nga pulahon sa kawal. Naghimo sila og korona gikan sa mga tunok, ug ila kining gibutang sa Iyang ulo. Gipakupot nila sa Iyang tuong kamot ang bagakay isip Iyang tukod. Nagluhod-luhod sila atubangan Niya ug nagbugal-bugal, “Mabuhi ang Hari sa mga Judeo!” Gilud-an nila Siya. Gikuha nila ang Iyang gikuptang bagakay ug ilang gibunalbunalan ang Iyang ulo.

Human sa ilang pagbugalbugal, gihubo nila ang Iyang kupo, gisul-oban og balik sa iyang mga sapot, ug gidala sa gawas aron ilansang.

Natagboan nila si Simon, taga-Cyrene. Gipugos nila si Simon sa pagpas-an sa krus.

Sa pag-abot nila sa dapit nga gitawag og Golgotha (ang Dapit sa mga Bagolbagol), gihatagan nila si Jesus og alak nga gisambogan og apdo. Gitilawan Niya kini, apan wala Siya mopadayon og inom.

Human nila Siya ilansang sa krus, ilang gibahin-bahin ang iyang mga sinina pinaagi sa ripa. Unya nanglingkod sila ug nagbantay Kaniya. Gibutang nila ibabaw sa Iyang ulo ang sinulat nga pasangil batok Kaniya: Kini si Jesus, ang Hari sa mga Judeo. Aduna’y duha ka rebelde nga gilansang sab sa krus dungan Niya. Gitung-an Siya sa duha.

Ang mga tawo nga milabay didtong dapita nakapanglingo sa ilang mga ulo ug mibiay-biay Kaniya, “Ikaw nga motumpag sa simbahan ug mopabarug niini pag-usab sulod sa tolo ka adlaw, luwasa kuno Imong kaugalingon, kung Ikaw man kaha ang Anak sa Diyos, kanaug kuno dinha gikan sa krus!”

Ang mga pangulong pari ug ang mga magtutudlo sa Balaod mibiay-biay sab Kaniya, “Giluwas niya ang uban, apan di Siya kaluwas sa Iyang kaugalingon! Mao na’y Hari sa Israel? Kung makakanaug Siya gikan anang krus, dinha na ta motuo Niya. Misalig siya sa Diyos. Tan-awon ta’g luwason ba Siya sa Diyos. Patuga-tuga pa Siya’g ingon, ‘Ako ang Anak sa Diyos.'”

Ang duha ka rebelde nga gilansang sab ug nahimutang sa Iyang isigkilid mibiay-biay sab Kaniya sa susamang mga pulong.

Gikan sa udtong tutok, mingitngit ang kalibutan sulod sa tolo ka takna. Pag-abot sa ikatolong takna sa hapon, mitiyabaw si Jesus, “Eli, eli, lema sabachthani?” (Diyos ko, Diyos ko, nganong Imo akong gipakyas?) Ang mga nagtambay didto nga nakadungog nakaingon, “Nangita Siya’ng Elias.” Ang usa kanila midalidali og kuha og espongha. Gituslob niya ang espongha sa alak, gibutang ang espongha sa tumoy sa sanga sa kahoy, ug gitunol ang espongha ngadto ni Jesus. Apan ang uban miingon, “Taympa, tan-awon nato kung moanhi ba si Elias aron luwason Siya.”

Mitiyabaw pag-usab si Jesus ug namatay.

Sa pagkahitabo niini, nagisi ug natunga ang tabil sa sulod sa simbahan gikan sa taas paingon sa ubos. Milinog. Nangabuak ang mga bato. Nangabukas ang mga lubnganan. Ug gibanhaw ang mga lawas sa mga balaan nga nahikatulog. Nanggawas sila sa ilang mga lubnganan human sa pagkabanhaw ni Jesus, ug nangadto sila sa Balaang Syudad. Daghang tawo ang nakakita kanila.

Ang pangulo sa mga kawal ug ang iyang mga kauban nga nagbantay ni Jesus nangahadlok pagkabati nila sa linog ug pagkasaksi nila sa mga panghitabo. Nakaingon sila, “Tinuod gyud diay, kining tawhana ang Anak sa Diyos!”

Aduna’y mga babaye sab nga nagsud-ong sa mga panghitabo gikan sa halayo. Sila nagsunod kang Jesus gikan pa sa Galilee ug nag-atiman Kaniya. Usa kanila si Maria nga taga-Magdala, ang lain pa nga Maria nga inahan ni James ug Jose, ug ang inahan sa mga anak ni Zebedee.

Pagsalop na sa adlaw, miabot si Jose nga taga-Arimathea. Usa siya sa mga sumusunod ni Jesus. Gipangayo niya gikan ni Pilato ang lawas ni Jesus. Gisugtan siya ni Pilato.

Gikuha ni Jose ang patay’ng lawas ni Jesus, giputos kini og bag-ong panapton, ug gisulod sa iyang bag-ong lubnganang bag-o niyang gikawot sa bakilid. Giligid niya ang dakong bato aron tabunan ang baba sa lubnganan, ug dayon mipauli na siya. Apan si Maria nga taga-Magdala ug ang usa ka laing Maria nagpabilin. Nanglingkod sila, nag-atubang sa lubnganan.

Sa sunod adlaw, ang adlaw human sa adlaw sa pagpangandam, nagtapok na sab ang mga labaw’ng pari ug ang mga Pariseo atubangan ni Pilato. Ilang gi-warningan si Pilato, “Sir, kaniadtong buhi pa kining impostor, miingon Siya, ‘Human sa tolo ka adlaw, banhawon Ako.’ Pabantayi ang Iyang lubnganan hangtud sa ikatolong adlaw, aron dili kawaton sa Iyang barkada ang iyang lawas ug dayon manabi sa katawhan, ‘Gibanhaw Siya gikan sa kamatayon.’ Kung ingon niana ang mahitabo, labaw pang dautan kana nga pagpanglimbong kay sa nahauna.” Miingon si Pilato kanila, “Dad-a inyong mga tigbantay. Pabantayi ninyo og hugot ang lubnganan. Full security gyud. Minimum tolerance.” Busa, nangadto sila sa lubnganan. Gibutangan nila ang bato og ilhanan aron makahibalo sila kung may mobukas niini. Ila sab nga gipabantayan ang lubnganan.

Image credit: “Blood on Cloak” by ~mohzart

Mar 142011
 

One click of a mouse or cell phone button. That’s all the effort it will take for useful information to be sent to many. That’s also the same amount of effort to send misinformation to many. Welcome to the world of viral communication brought about by information technology.

Information technology is a double-edged sword. In the hands of a vigilant and thinking user, it can be used to virally spread inspiration, hope, healing, and timely and accurate information. In the hands of morons—of which there are countless here in Cebu, the Philippines, and, as a matter of fact, the whole world—it can be the Sword of Destruction. For fairness’ sake, most of those morons are well-meaning—but morons just the same. (Why? You actually think good intention is the precondition to being not a moron?)

In good times and bad times, try not to help spread rumors, speculations, and misinformation by thinking critically (and, if possible, by verifying your sources of information) before you press that button. Especially in times of catastrophe—whether immediate to you or not—avoid further agitating people’s fears, or stoking the flames of panic that can often be more disastrous than the disaster itself.

You do have a cell phone, don’t you? You’re on unlimited text/call subscription, aren’t you? You do have access to email and the Internet for sure (because you’re reading this rant online). You’re using information technology right now. And the Sword is in your hands. Wield and use it to build and heal, rather than to sow chaos, panic, and destruction.

For those who have unknowingly forwarded rumors about the Japan quake (particularly about the valid scare about radioactive materials reaching Philippine shores via wind or water), here’s something you can virally spread via social networking sites, text messages, email, and the like:

National Radiological Emergency Preparedness and Response Plan (RADPLAN)

National Radiological Emergency Preparedness and Response Plan (RADPLAN) (downloadable as a PDF file; about 1.1 MB). This document has been prepared by the Philippine Nuclear Research Institute (PNRI), an attached agency of the Department of Science and Technology (DOST). It is a mirror copy of the one from http://www.pnri.dost.gov.ph/documents/radplan.pdf, which takes centuries to download.

The document contains answers to common questions related to nuclear emergencies such as the following:

 1. What is a radiation-related emergency or radiological emergency?
 2. What are the different types of radiological emergencies?
 3. What are the levels of radiological emergencies?
 4. What is a radiation-related emergency or radiological emergency?
 5. What organizations will be involved in a national radiological emergency response?
 6. How will the operations in a national emergency be managed?
 7. What should the public do in case of radiation-related emergencies

Feel free to forward this public document to as many people as you can. Avoid downloading the PDF file from the PNRI website in order to take load off its servers.

(Special thanks to Dave Bargamento for the huge help in retrieving this document.)

Feb 262011
 

Kining mga saleslady sa mga tindahan ug department stores usahay makapungot kay sigehan ta’g sunod-sunod.

Kung gisamukan na ka sa ilang pagpunay og pangutana og “Unsa imong gipangita, Sir/Mam?” mao kini ang itubag:

“Kalinaw, panagdait, ug panaghiusa.”

Dec 242010
 

Christmas is NOT about Santa Claus.

Christmas is NOT about noche buena.

Christmas is NOT about peace, justice, forgiveness, reconciliation, love.

Christmas is NOT about gifts.

Christmas is NOT about family.

Christmas is NOT about partying with friends.

Christmas is NOT about children or the children-at-heart.

What, then, is Christmas all about?

Or, the better question would be, WHOM is Christmas all about?

Christmas is all about a newborn child, a specific kid—not kids in general.

Christmas is about that boy, whose nanay and tatay were refused accommodation in the inns.

Christmas is about that boy, born in a stable, wrapped in cloths used by commoners.

Christmas is about that boy, whose birth was witnessed by animals.

Christmas is about that boy, whose birth was the cause of angels’ partying.

Christmas is about that boy, whose first human visitors were common folk—shepherds, to be precise.

Christmas is about that boy, whose birthplace was pointed to by a brilliant star.

Christmas is about that boy, who was worshipped like a king by three star-studying scholars from distant lands.

Christmas is about that boy, who was the target of a shoot-to-kill manhunt ordered by a jealous king.

You would think that Christmas is about joy and laughter.  You are wrong.  Christmas is about humiliation, self-humiliation of a God who had to take on human flesh in order to carry out a salvific plan.  The humiliation of Christmas is the direct contrast of the exaltation and victory of Easter.  Yet, one cannot exist without the other, and both are inextricable threads of the whole salvation story.

What, then, is Christmas all about?

Or, the better question would be, WHOM is Christmas all about?

Once you realize the answer, you will discover many of your Christmas rituals and activities meaningless, until you bring Christ back into Christ-mas.

Photo credits: “Nativity” (http://ladymacbeth86.deviantart.com/) and “Christmas” (http://www.sxc.hu/profile/klsa12)

Aug 292010
 

Bundak, Haring Ulan,
ug banlasa ang mga luha
sa mga tawong nagsubo niining taknaa.
Anura sa imong linibong lusok
sa tam-is ug bugnaw’ng tubig
ang mga luhang parat
sa mga nagbakho niining gabhiona.

Ang kabudlay sa ilang gibati, pagaana.
Ang katig-a sa kasakit, tunawa.
Hinaut unta, Haring Ulan.

(For Niel Steve Kintanar, upon the death of his older brother)

Nov 132009
 

No blood rushes to my face,
nor my heart skips one beat,
when you touch me with
the giggled touch
of a teenage schoolgirl
bemused by fancy things.

The gentle brush of your skin,
the soft pinch of pale corals that are your fingers,
upon my once unfeeling arm,
doesn’t redden my cheeks
as the sun would on clear days.

Only the muted urge, restrained and unleashed,
of longing and desire
overcomes me,
ties me to the stake,
fans the flames,
and burns me alive with that ancient invisible fire,
as if I were dry wood
upon the altar of sacrificial adoration.

Your innocent touch, unknowing and sincere,
warms the lifeless heart that cools
the night breeze blowing quietly
upon this balcony
carrying with it the scent of melted cheese,
of cigarette smoke,
and of the hope of relief
into oblivion.

It is torment. But, touch me again like that.
Perhaps, this time, my blood will flow
through my veins again.

Photo credit: Martin Stranka, www.martinstranka.com

Nov 132009
 

Tonight I kiss you with my eyes
whose gaze you meet so fleetingly
and briefly, just enough time
for them to utter
a wordless “I love you.”

Tonight I kiss you with my eyes
peering through unblinded windows
to that other world within you
where you hide a scared and lonely child.

Tonight I kiss you with my eyes
tenderly as a butterfly kisses the wings of a flower,
gently as the morning sunbeam comes in through my window,
and you held me there enraptured
in heavenly bliss amidst chaotic existence.

Tonight I kiss you repeatedly with my eyes,
and repeatedly you never kissed back.

(Inspired by #4 Cheese, a plastic cup half-full with peppered water, lined yellow paper with doodles, a shirt with print that makes it look like sleepwear, and Sara Teasdale)

Photo credit: http://unidan.deviantart.com/art/Rainbow-Eyes-17304113

Nov 102009
 

The drought arrived
when I heard the last sound of your fading footsteps
as I licked the last drop of alcohol on my cracked lips.
The dry emptiness of your leaving
left me with withered balloons,
glitter and confetti on the floor,
empty shot glasses,
empty table,
your vacant chair,
while I alone sit on mine,
with the party hat still on my crown.

I drink no more. I drink no more.
For the alcohol that once caused my heart to party
is now dried up.

(Written at 2:12 A.M., with sobriety reigning supreme. For Anoy, my CBF.)

Image credit: http://www.sxc.hu/profile/lilkid

Feb 122005
 

My past is awful and happy,
a past intimately woven into my present.
I have no control over what has been—
only in what is and will be.

Someday I shall be able to dance
with the horrible and lonely shadows
that spring from the tears in my past.
And not give them any power to make
my present become my future’s shadow.

When that day comes, I hope you’d still be there…
with me…when I could finally say,
“Wow, I had a happy past.”

And as for the Here and Now,
which tomorrow shall form part of my past,
I am glad to say it’s happy and awesome—
simply because you’re part of it,
and I love you
and you love me
deeply.

(I wrote this piece way back in 2005 as an inscription on a Valentines Day greeting card that I gave to a friend.)

Copyright © 2002 - 2014 Elmer F. Montejo, Saksaksinagol.com